Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu

Mezi novinky občanského práva, které přináší nový občanský zákoník, patří i uzákonění nového smluvního typu, a to smlouvy o zájezdu. Tato změna nabyla účinnosti společně s účinností nového občanského zákoníku, tedy 1. ledna 2014. Od tohoto data se všechny smlouvy o zájezdu musí řídit novými pravidly uvedenými v občanském zákoníku.

Chystáte-li se letos na dovolenou, neměli byste přehlédnout změny týkající se smluv o zájezdech. Jaké změny přináší nový občanský zákoník?

Změna v názvu

Nejzákladnější a na první pohled nejviditelnější změnou je změna v samotném názvu tohoto smluvního typu. Původní název smluv uzavíraných za účelem dojednání zájezdu zněl „cestovní smlouvy“. Tento název, který byl spjat s původní občanskoprávní úpravou, je však nepřesný, neboť tzv. cestovní smlouvy se netýkají pouhého cestování, nýbrž i ubytování, popřípadě jídla a dalších služeb souvisejících se zájezdem.

Z důvodu této nepřesnosti byl s novým občanským zákoníkem zaveden pojem nový, a to smlouva o zájezdu. Tento nový název lépe vystihuje podstatu sjednaného závazku, který tvoří připravený soubor služeb cestovního ruchu. Dle judikatury se musí jednat, jak již bylo řečeno, o předem připravený soubor služeb, které musí být připraveny na přání klienta.

Ze souboru smluv tohoto smluvního typu jsou vyloučeny všechny smlouvy, jejichž obsah plnění v podobě služeb by byl sestaven až po podpisu smlouvy. Vyloučeny jsou také smlouvy, které se týkají služeb cestovního ruchu poskytnutých podnikateli za účelem dalšího podnikání ani takových služeb cestovního ruchu, které nejsou podnikatelskou činností.

Obsah pojmu „smlouva o zájezdu“ a jednostranná kogentnost

Obsahem závazku je poskytnutí daných služeb. Jedná se však o závazkový vztah, který se zakládá na vzájemných právech a povinnostech, tedy povinnost jednoho odpovídá povinnosti druhého. Povinností pořadatele zájezdu je obstarání služeb, které odpovídají povinnosti zákazníka zaplatit souhrnnou cenu.
Zvláštností ustanovení smlouvy o zájezdu je její jednostranná kogentnost, která představuje nemožnost odchýlení se od ustanovení v neprospěch zákazníka.Krácení práv zákazníka by vedlo k neplatnosti smlouvy.

Povinnosti pořadatele zájezdu

Podle nového občanského zákoníku nemusí být pořadatel zájezdu pouze cestovní kancelář, nýbrž i jakákoli osoba, která nabízí zájezd veřejnosti, podmínkou je však podnikatelský záměr. Nový občanský zákoník zajišťuje poškozeným zákazníkům ochranu před osobami, které by se za pořadatele pouze vydávali či by zkracovali zákazníkova práva.

Novinkou, kterou přináší nový občanský zákoník, je povinnost pořadatele informovat zákazníka o všech vízových, pasových a zdravotních požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a nejpozději sedm dní před zájezdem musí zákazníkovi doručit další informace k zájezdu.

Náležitosti smlouvy

Jak má podle nového občanského zákoníku vypadat smlouva o zájezdu? Nová úprava opouští od formálnosti smlouvy, což znamená, že smlouva již nemusí být písemná. Namísto písemné smlouvy postačí, bude-li v písemném provedení sepsáno potvrzení o zájezdu. Písemné potvrzení je dokument, který zákazníkovi vydává pořadatel v okamžiku uzavření smlouvy. Pořadatel taktéž vydá doklad o jeho pojištění.

Část smlouvy může být nahrazena obchodními podmínkami. Nový občanský zákoník však říká, že obchodní podmínky musí být druhé straně známé, jinak jsou neúčinné.

Vady smlouvy a reklamace

Pokud zákazník objeví vady smlouvy či zájezdu, může je vytknout. Oproti staré úpravě se však zkracuje lhůta vytknutí na jeden měsíc od jeho skončení.

Zákazník má také právo na pomoc v nesnázích, kterou musí cestovní kancelář poskytnout. Dle staré úpravy šlo o situace, kdy byla škoda způsobená třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí. Oproti této staré úpravě hovoří nový občanský zákoník o poskytnutí pomoci v nesnázích ve všech situacích, ve kterých se zákazních vyskytne od zahájení zájezdu.

Zvyšování ceny

Sjednaná cena zájezdu může být pořadatelem zvýšena v případě, že je to ve smlouvě ujednáno a stane-li se tak do jednadvaceti dnů před začátkem zájezdu.

Odstoupení od smlouvy

Co se týče možnosti odstoupení od smlouvy, zákazník od ní může odstoupit kdykoli, pořadatel jen v určitých případech, a to jen v případě zrušení zájezdu nebo porušení povinnosti zákazníka

Velká novinka v podobě újmy z narušení dovolené

Jednou z největších novinek nového zákoníku občanského práva v oblasti smlouvy o zájezdu je zavedení tzv. újmy z narušení dovolené. Tento institut se do vnitrostátní úpravy dostal skrze evropskou judikaturu.

V podstatě jde o náhradu ztráty radosti z dovolené. Pořadatel se zavazuje svému klientovi nahradit škodu majetkovou i újmu nemajetkovou. Pořadatel je povinen nahradit škodu v případech, kdy škodu zavinil či za ni odpovídá. Náhrada se tedy netýká situací, které pořadatel nemohl ovlivnit.

Další podmínkou náhrady škody je dosažení vysoké intenzity porušení povinnosti, např. zkrácení či zmaření zájezdu. Náhradu můžeme požadovat v případech, kdy se náležitosti dovolené liší od náležitostí smluvených. Příkladem může být situace, kdy dle smlouvy máte bydlet v čtyřhvězdičkovém hotelu na pláži a namísto toho vás ubytují v hotelu, který není v dobrém stavu a který neposkytuje slíbené služby.

Autor: Markéta Vlková