Jak reklamovat zboží dle NOZ II.

Jak reklamovat zboží dle NOZ II.

Zdá se vám, že reklamace není žádná věda? Není se čemu divit, reklamace je v dnešní době celkem běžnou záležitostí. Otázkou však je, zdali je prováděna správně podle zákonné úpravy. O opaku svědčí například způsob reklamace podnikatelů, kteří v rámci své podnikatelské činnosti aplikují reklamaci v rámci práv spotřebitele. Dualita zákonné úpravy a zakořeněné zvyky a postupy směřují k rozchodu praxe a zákonné úpravy. V minulém díle jsme se podívali na podmínky řádné a včasné reklamace, dnes se zaměříme na následky reklamace.

Otázka reklamace je jednou z oblastí, kterou ani nový občanský zákoník zcela nevyřešil. Dlouholetá praxe nás ukolébává v mylné představě, že ve lhůtě dvou let můžeme reklamovat cokoliv kvůli čemukoliv a jedinou podmínkou je, že vada nemůže být způsobená námi a námi způsobeným opotřebením. Jak otázku reklamace upravuje nový občanský zákoník, jaké následky včasné a řádné reklamace stanovuje?

Nový občanský zákoník a reklamace

NOZ sjednocuje dualitu zákonné úpravy, která spočívala v existenci dvou zákoníků, které o reklamaci a zárukách hovořily (obchodní a občanský zákoník). NOZ přejal úpravu obecných pravidel odpovědnosti za vady a vypořádání práv z odpovědnosti plynoucích ze starého obchodního zákoníku a ustanovení upravující koupi zboží v obchodě se podobají původním zárukám starého občanského zákoníku.

Jaké jsou následky řádné a včasné reklamace?

Převzetí záruky za jakost prodávajícím

V okamžiku, kdy provede kupující reklamaci řádně a včas a prodávající převezme záruku za jakost dodaného zboží, pak kupujícímu vznikají možnosti:
(I) reklamovat vady, které vznikly i po přechodu nebezpečí škody na věci v rámci záruční doby

(II) reklamovat po celou dobu záruční doby tzv. skryté vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na věci

Poskytne-li prodávající záruku za jakost, neznamená to, že by kupující nemusel učinit prohlídku, při které zjistí existenci vad, a o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Poskytnutí záruky za jakost neznamená automatické uznání vad prodávajícím bez jejich oznámení kupujícím.

Námitka opožděné reklamace aneb špatná reklamace

V minulém díle jsme rozebírali podmínky včasné a řádné reklamace (povinnost oznámit vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to nejdéle do dvou let od koupě zboží), nyní se podíváme na následky nedodržení těchto podmínek.

V případě, že kupující nezajistí prohlídku zboží a nezjistí tak zjevné vady zboží nebo neoznámí včas zjištění skrytých vad zboží prodávajícímu, vystavuje se kupující riziku, že prodávající uplatní námitku opožděné reklamace a kupující tak v soudním řízení ztratí veškeré nároky z odpovědnosti za vady. V situaci uplatnění námitky opožděné reklamace je jedno, zdali se jedná o zákonnou odpovědnost za vady nebo o záruky za jakost zboží.

Námitka opožděné reklamace nemůže být uplatněna v okamžiku, kdy kupující v soudním řízení prokáže, že prodávající kupujícímu vědomě prodal vadné zboží.
Nepřizná-li soud nárok plynoucí z vad zboží v okamžiku, že soud z důvodu nesplnění notifikační povinnosti či pozdní reklamace neuzná nárok kupujícího, který plyne z vad zboží, nedosahuje kupující titulu odpovědnosti prodávajícího za škodu. V tomto okamžiku nemůže kupující dále uplatňovat svůj nárok na náhradu škody plynoucí z vad zboží a navrácení bezdůvodného obohacení. Z druhé strany má však právo na náhradu dalších škod způsobených působením a užíváním vadného zboží.

Zánik pohledávek po úpadku prodávajícího

Pokud v době dvouleté lhůty na uplatnění odpovědnosti prodávajícího vstoupí prodávající do úpadku a kupující se ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o úpadku nepřihlásí k uspokojení svých pohledávek vůči prodávajícímu, zaniká kupujícímu možnost tyto pohledávky z odpovědnosti za vady zboží uspokojit.

Zádržné

Nepříliš známým institutem je tzv. zádržné, které kupujícímu umožňuje buď doplatit část kupní ceny zboží po uplynutí záruční doby, nebo ze zádržného uhradit své náklady či nároky vůči prodávajícímu vzniklé z vad zboží. Zádržné je však opět spjaté se včasnou reklamací, a tak ani zádržným si nepojistíte nárok plynoucí z odpovědnosti za vady v případě opožděné reklamace nebo insolvence prodávajícího.

Autor: Magda Vlková