Zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědického práva

Dědické právo nového občanského zákoníku je plné změn, které se týkají jak rozšíření dědických skupin, tak dědických titulů i dalších institutů. Důvodem rozšíření a mnohých změn je kritika původní úpravy dědického práva z hlediska nedostatečné zohlednění vůle zůstavitele a zůstavitelova nemožnost ovlivnit, za jakých podmínek dědic nabude dědictví. Jaké další změny v otázce možností dědice NOZ přináší?

Většina změn v novém občanském zákoníku, a to i v otázce dědického práva je převzata z Všeobecného zákoníku občanského (1811), návrhu československého občanského zákoníku (1937) a římského práva.

Podle původní právní úpravy bylo možné dědictví buď přijmout, nebo odmítnout v celé jeho šíři. K tomuto rozhodnutí však docházelo až po smrti zůstavitele. Dnešní právní úpravy přináší nový institut v podobě zřeknutí se dědického práva.

Zřeknutí se dědického casino práva aneb renunciace

Dohoda o zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědického práva přináší možnost budoucího dědice zřeknout se dědického práva, a to před smrtí zůstavitele. Zřeknutí se nabízí i možnost vzdát se po smrti zůstavitele dědictví ve prospěch konkrétní třetí osoby tím, že zůstavitel s presumptivním dědicem uzavřou smlouvu o zřeknutí se dědického práva. Smlouva o zřeknutí se dědického práva má právem předepsanou formu veřejné listiny, neboť se jedná o úpravu důležitých majetkových poměrů mezi blízkými příbuznými. Smlouva se pak dá zrušit písemnou dohodou.

Presumptivní dědic má v otázce zřeknutí se práva dvě možnosti. Za prvé se může zřeknout celého dědického práva, nebo za druhé se může zřeknout práva na povinný díl. S ohledem na druhou možnost se dědic zříká jen práva na povinný díl, nikoli práva vyplývajícího z dědické posloupnosti jako zákonný dědic.
Pokud si strany nedohodnou jinak, pak se účinek zřeknutí se váže i na potomky budoucího dědice, který se zřekl.

Zřeknutí se ve prospěch obmyšleného

Speciální možností je zřeknutí se dědického práva ve prospěch třetí osoby (obmyšlené osoby). Tato možnost je uskutečnitelná jen v případě, že obmyšlený se stane dědicem.

Bez úplaty i za úplatu

Dědického práva se můžete zřeknout bezúplatně i za protiplnění, ať už za úplatu, či odbytné.

Dohodnete-li se na bezúplatném zřeknutí dědického práva, pak samozřejmě nedochází k žádnému majetkovému převodu. V okamžiku bezúplatného zřeknutí se však věřitelé zůstavitele nemohou dovolávat neúčinnosti zřeknutí odpůrčí žalobou. Dohodne-li se zřeknutí z protiplnění, pak dědici tuto možnost mají.

Autor Markéta Vlková