Změny v úpravě náhrady škody

Změny v úpravě náhrady škody

Náhrada škody je velmi praktickým institutem, jehož znalost se nám vždy bude hodit. Kvůli jeho praktičnosti je potřeba poukázat na změny, které se institutu týkají a které přinesla účinnost nového občanského zákoníku. O jaké změny se jedná?

Náhrada škody je jedním z institutů odškodnění a první výrazná změna týkající se tohoto institutu je spojená s jeho pojetím. Podle staré úpravy se institut týkal pouze majetkové škody, tedy kromě škody způsobené na zdraví. Nový občanský zákoník však náhradu škody spojuje i s pojmem „újma“, který zahrnuje jak újmu majetkovou, tak nemajetkovou. Nemajetkovou újmu však nemůžeme žádat jen tak, povinnost nahradit nemajetkovou újmu musí být buď výslovně sjednána, nebo musí vyplynout přímo ze zákona.

Podmínka vzniku odpovědnosti za škodu

Náhrada škody vzniká z odpovědnosti za škodu. Podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je porušení či nesplnění určité právní povinnosti.

Nový občanský zákoník oproti staré úpravě rozlišuje, zdali došlo k porušení povinnosti uložené předpisem či smlouvou. Zákon se nyní vrací k římskému právu a k rozlišování porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti.

Porušení povinnosti a zavinění

Rozlišujeme-li mezi smluvní a mimosmluvní povinností, musíme brát v potaz zavinění. Smluvní povinnost je porušena bez zavinění, porušení mimosmluvní povinnosti (porušení zákona či dobrých mravů) zavinění vyžaduje. Zavinění pak dělíme na různé stupně - úmysl souvisí s porušením dobrých mravů a nedbalost souvisí s porušením zákona.

Komu náhrada škody slouží

Náhrada škody slouží nejen druhé smluvní straně, ale také osobě, které mělo splnění povinnosti zjevně sloužit.

Vzdání se práva na náhradu škody

Práva na náhradu škody, která vznikne v budoucnu, se můžete vzdát. Nemůžete se však náhrady škody vyplývající z újmy způsobené na vašich přirozených právech či újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Jak se škoda nahrazuje?

Podle nového občanského zákoníku se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu. V okamžiku, kdy restituce není možná, je škoda uhrazena v penězích.

Autor: Markéta Vlková